ДГ „Светлина“ се намира в район Южен,на ул.”Болград” № 12 и с втори адрес  на ул. „Славееви гори“ № 41 , като блокова детска градина. Разположена е на място с добри комуникативни и транспортни връзки.

В детската градина съществува добра екипна и преподавателска практика, базираща се на приемственост и сътрудничество между колегите, което изгражда ДГ „Светлина“ през годините, като предпочитан от родителите комплекс за деца от предучилищна възраст.

През 2018/2019 учебна година в детската градина са записани 269 деца.

Възпитанието и обучението на децата се провежда в съответствие с държавно – образователните изисквания за предучилищно възпитание и подготовка , осигурявайки необходимата подготовка на децата за училище. Изградена е практика за организиране и провеждане на допълнителни дейности според желанието на родителите и интересите на децата: английски език, футбол, бойни изкуства, модерни и народни танци.

Създадени са оптимално добри условия за провеждане на качествен възпитателно – образователен процес (ресурси, материално – техническа база, квалифициран персонал, интерактивни методи).

Прилагат се разнообразни методи и форми за планиране и провеждане на възпитателни – образователната дейност.

Рационално се използват възможностите на дневния режим за организиране от педагогическите специалисти по групи на индивидуална работа с деца.

В детската градина работи високо квалифициран педагогически екип, който приема и цени уникалността, насърчава развитието на творчеството и потенциала на всяко дете, формирайки необходимите знания и умения, подготвяйки го за приемане на новата социална роля на ученик.

Директор: Емилия Трънкова