Нормативни документи

 


Стратегия за развитие на ДГ ”Светлина” за периода 2020-2024 г.


Правилник за дейността на ДГ „Светлина“ за учебната 2021-2022 г.


Годишен план за учебната 2021-2022 г.


Организация на деня за учебната 2021-2022 г.


Етичен кодекс


Мерки за повишаване на качеството на образованието за учебната 2021-2022 г.


План за предоставяне на равни възможности и приобщаване на децата от уязвими групи за учебната 2021-2022 г.


Програма за превенция на ранното напускане на деца от предучилищна възраст на ДГ „Светлина“ за учебната 2021-2022 г.


Програма за Безопасност на движението по пътищата