Проекти

 
Проект BG05M2ОP001-3.005-0004

 

ДГ “Светлина “ работи по проект BG05M2ОP001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“

 Финансиран от оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от европейския съюз чрез европейските структурни и инвестиционни фондове

  • По дейност 2.1. Изплащане на такси на деца, чиито родители получават помощи по реда на правилника за прилагане на закона за социалното подпомагане( месечни, целеви и еднократни), по реда на наредба № РД 07- 5/ 2008 г. ( целеви за отопление съобразно вида отопление) и чрез фонд „Социална закрила“ (еднократни помощи)
  • По дейност 3.2. Обучения на учители за придобиване на знания, умения и компетентности за прилагане на скрининг тест за ранно оценяване на потребностите на децата от 3 години до 3 години и 6 месеца, за определяне на риска от обучителни затруднения и за тяхната превенция.

ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.010-0001

 

ДГ “Светлина “ работи по проект BG05M2OP001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“

финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.